കവനമന്ദിരം പങ്കജാക്ഷന്‍

കവനമന്ദിരം പങ്കജാക്ഷന്‍

മാനസം വാസനാഹീനമാക്കാം പരംപദം പ്രാപിക്കാം

വൃത്തിജ്ഞാനം ദൃശ്യത്തിനുള്ള ബീജം

(ആകാശഗത്യഭാവാദിനിരൂപണം തുടര്‍ച്ച) സന്മതേ! നീ നിരൂപിച്ചീടുക, പുനര്‍ജ്ജന്മമുണ്ടാക്കുന്ന ഘനയായ വാസന പാര്‍ത്തലത്തിങ്കല്‍ ആര്‍ക്കില്ലാതിരിക്കുന്നു, അവന്‍ തത്ത്വസ്ഥനായി ജീവന്മുക്തനാകുന്നു. കുശവന്‍ തിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് പിന്നെയും ചക്രം തുടരെ തിരിയുന്നതുപോലെ പ്രാരദ്ധഭോഗപര്യന്തം...

പ്രാണവായുചാഞ്ചല്യത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങള്‍

ജീവന്മുക്തരുടെ ദേഹവും ചിത്തവും

ആകാശഗത്യഭാവാദിനിരൂപണം മതിമാനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്‍ ചോദിച്ചു, ''കാരുണ്യസിന്ധുവായ മുനീന്ദ്ര! ജീവന്മുക്തന്മാരായവരുടെ ശരീരങ്ങള്‍ക്ക് ആകാശത്തു സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശക്തികള്‍ ഒന്നുമേ കാണാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണ്?'' ഇതുകേട്ട് വന്ദ്യനായ മുനിശ്രേഷ്ഠന്‍ പറഞ്ഞു, ''ജ്ഞാനിയും മുക്തനുമല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യന്‍...

വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന മുനീന്ദ്രന്‍

വിദേഹകൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന മുനീന്ദ്രന്‍

(വീതഹവ്യോപാഖ്യാനം തുടര്‍ച്ച) പിംഗളനോടൊന്നിച്ച് വീതഹവ്യന്റെ സൂക്ഷ്മദേഹം വിന്ധ്യാപര്‍വതത്തിലെ ഗുഹയിങ്കല്‍ പെട്ടെന്നു ചെന്നു. പിംഗളന്‍ മടികൂടാതെ നഖങ്ങള്‍കൊണ്ട് ഭൂമിയില്‍ താഴ്ന്നിരുന്ന വീതഹവ്യദേഹം എടുത്തു. പിന്നെ ആ വീതഹവ്യന്റെ പുര്യഷ്ടകം...

മാനസം വാസനാഹീനമാക്കാം പരംപദം പ്രാപിക്കാം

ആദിയന്തങ്ങളില്ലാത്ത ബോധസ്വരൂപന്‍

(വീതഹവ്യോപാഖ്യാനം തുടര്‍ച്ച) ശ്രീരാമന്‍ മുനിനായകനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു,'യോഗസംയുക്തനായ മനുഷ്യന്റെ ചിത്തം നാശമാകുന്നത് ഇന്നവണ്ണമെന്നു ഞാനറിഞ്ഞു. ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോള്‍ നന്നായി അരുള്‍ചെയ്യേണം.' എന്നതുകേട്ടു മുനീശ്വരന്‍ പറഞ്ഞു, 'ആത്മാവുതന്നെയാണു ജഗത്തൊക്കെയും...

ഭവജലനിധികടക്കുവാന്‍ യുക്തി ഉദിക്കുന്നത് സത്സംഗത്തില്‍ നിന്ന്

ഭവജലനിധികടക്കുവാന്‍ യുക്തി ഉദിക്കുന്നത് സത്സംഗത്തില്‍ നിന്ന്

ഭാസവിലാസസംവാദം വസ്ഷ്ഠമഹര്‍ഷി തുടര്‍ന്നു, ''രാമ! സരസിജവിലോചന! നീ ഇനിയും ആനന്ദത്തോടെ കേട്ടാലും. പ്രശസ്തനായ പുരുഷമണി സുരഘുനാഥനും പുണ്യവാനായ പര്‍ണാദഭൂപനും അകതളിരില്‍ വളറെ സന്തോഷമാര്‍ന്ന് ഈവിധം പറഞ്ഞ് പരസ്പരം...

ആത്മജ്ഞാനമാകുന്ന മഹൗഷധിയുടെ അനിവാര്യത

ആത്മജ്ഞാനമാകുന്ന മഹൗഷധിയുടെ അനിവാര്യത

ഭാസവിലാസസംവാദം വസ്ഷ്ഠമഹര്‍ഷി തുടര്‍ന്നു, രാമ! സരസിജവിലോചന! നീ ഇനിയും ആനന്ദത്തോടെ കേട്ടാലും. പ്രശസ്തനായ പുരുഷമണി സുരഘുനാഥനും പുണ്യവാനായ പര്‍ണാദഭൂപനും അകതളിരില്‍ വളറെ സന്തോഷമാര്‍ന്ന് ഈവിധം പറഞ്ഞ് പരസ്പരം...

മാനസം വാസനാഹീനമാക്കാം പരംപദം പ്രാപിക്കാം

മാനസം വാസനാഹീനമാക്കാം പരംപദം പ്രാപിക്കാം

സുരഘൂപാഖ്യാനം വസിഷ്ഠന്‍ പറഞ്ഞു, ''ആത്മാവിനെ ഈവണ്ണം ആത്മാവുകൊണ്ടുതന്നെ ചിന്തചെയ്ത് ആത്മാവില്‍ രാഘവ! നീ വിശ്രമിച്ചീടുക. സര്‍വദൃശ്യങ്ങളും ക്ഷയിക്കുന്ന അഭ്യാസം നിമിത്തമായി നിര്‍വാണപദം പ്രാപിച്ചീടുംവരെ ശാസ്ത്രത്തിനാലും ഗുരുവിനാലും തന്റെ...

‘അഹ’ത്തിന്റെ സവിശേഷമായ അര്‍ഥതലങ്ങള്‍…

‘അഹ’ത്തിന്റെ സവിശേഷമായ അര്‍ഥതലങ്ങള്‍…

സര്‍വ്വത്ര നന്നായി വ്യാപിച്ചിരുന്നീടുന്നതായി, സര്‍വ്വദിക്കുകളെയും ഭരിച്ചീടുന്നതായി, ഏകമായി, അസംവേദ്യമായി സംവേദനമാകുന്ന അതിനെ ഞാന്‍ ജഗത്രയത്തില്‍ കാണുന്നു. കാണ്‍കില്‍ ഏതും പരിച്ഛിന്നത്വമില്ല, നാനാത്വമെന്നുള്ളതുമില്ല, സ്ഥൂലത്വമെന്നുള്ളതും അണുത്വവുമില്ല. ജ്ഞാനസ്വരൂപന്‍, സ്വസംവേദ്യനായീടുന്നവന്‍...

വര്‍ദ്ധിച്ച ദുരാശയുടെ അനന്തരഫലങ്ങള്‍

വര്‍ദ്ധിച്ച ദുരാശയുടെ അനന്തരഫലങ്ങള്‍

ഉദ്ദാലകോപാഖ്യാനം വസിഷ്ഠമഹര്‍ഷി പറഞ്ഞു, ''ഹേ രാമചന്ദ്രാ! നീ കേള്‍ക്കുക, വളരെപ്പരന്ന് അല്പംപോലും ജയിക്കപ്പെടാത്തതായി, സമമില്ലാത്തതായി, വലിയമോഹമേകുന്ന ഈ മായ പരമാത്മാവില്‍ സ്ഥിതചെയ്തീടുന്നു. രാമ! ഞാന്‍ അതുകൊണ്ടു പറയുന്നു,...

അന്തമില്ലാത്ത ഭ്രമദൃഷ്ടികളില്‍ വാഴുന്നവര്‍

അന്തമില്ലാത്ത ഭ്രമദൃഷ്ടികളില്‍ വാഴുന്നവര്‍

ഉന്നതമായ പര്‍വ്വതംപോലെ കാണപ്പെട്ട ഒരു സുന്ദരനായ ആനയെ അവിടെ കണ്ടു. അവിടെയുള്ള രാജാവ് മരിക്കുകയാല്‍ രാജാവിനെ ആ ആന അങ്ങുമിങ്ങും തേടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഭഗവദ്ദര്‍ശന നിര്‍വൃതിയില്‍ പ്രഹ്ലാദന്‍

ഭഗവദ്ദര്‍ശന നിര്‍വൃതിയില്‍ പ്രഹ്ലാദന്‍

സര്‍വവും വിലയം പ്രാപിക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. ഇവകളില്ലാതെയായാല്‍ ലോകം നശിക്കും. ലോകമാകെ നശിച്ചാല്‍ ഭവമില്ലാതെയായി ഭവിച്ചീടും. ചന്ദ്രന്‍, സൂര്യന്‍, നക്ഷത്രജാലം എന്നിവയെല്ലാം നശിച്ച് അവസാനം ഞാനും നശിച്ചീടും. ആമോദത്തോടെ...

പരമാത്മാസ്തുതിയില്‍ മുഴുകിയ പ്രഹ്ലാദന്‍

പരമാത്മാസ്തുതിയില്‍ മുഴുകിയ പ്രഹ്ലാദന്‍

ചിന്തിക്കുകില്‍ ഇവന്‍ ഞാനെന്നുള്ളതില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തയ്ക്ക് അവലംബമില്ല. എവിടെയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഈവണ്ണം സ്വല്പത ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമമായീടുന്ന ഉപശമംകൊണ്ട് വിലസുന്ന എന്റെ ദൃഷ്ടിസകലവസ്തുദര്‍ശനങ്ങളില്‍ നികാമം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനായി,...

അചഞ്ചലചിത്തനാവുക, സമദൃഷ്ടിയോടെ വാഴുക

അചഞ്ചലചിത്തനാവുക, സമദൃഷ്ടിയോടെ വാഴുക

വസിഷ്ഠന്‍ പറഞ്ഞു, 'മോഹബീജങ്ങളേറ്റം വിതയ്ക്കുന്നവയായും ആഹന്ത സര്‍വ ആപത്തുകള്‍ക്കും ദൃഷ്ടികളായുള്ള വല്ലാത്ത കുദൃഷ്ടികള്‍ ചൊല്ലാര്‍ന്ന പ്രപഞ്ചം, (കാര്യകാരണങ്ങള്‍) കണ്ടീടും നേരത്തിങ്കല്‍ നാശത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഉള്ളില്‍ വിചാരമാര്‍ന്ന് എല്ലാനേരവും...

സമസ്തവും ആത്മതത്ത്വവിലാസങ്ങള്‍…

സമസ്തവും ആത്മതത്ത്വവിലാസങ്ങള്‍…

സങ്കല്പമില്ലാതെ നേരിട്ടിടുന്നത് ആതങ്കഹീനം സദാ കൈക്കൊണ്ടു നീ വാഴുക. ചിത്ത് സങ്കല്പനാശത്തില്‍ അചിത്യോന്മുഖതയെ പ്രാപിക്കുന്നു. നീ ബ്രഹ്മപദംപ്രാപിച്ച് സങ്കല്പമൊക്കെയും നീക്കി നന്നായി സുഷുപ്തമനോവൃത്തിയായി 'സദാനന്ദനായി' കേവലനായി വാണീടുക.

സര്‍വവും സംഭവിക്കുന്നത് അവിദ്യയില്‍

സര്‍വവും സംഭവിക്കുന്നത് അവിദ്യയില്‍

സരസീരുഹചാരുലോചനന്‍ ശ്രീരാഘവന്‍ ഗുരുനായകനോടു ചോദിച്ചു- സ്വപ്‌നമെങ്ങനെ ഗുരോ സത്യമായിട്ടുവന്നു? ഹൃത്പ്പൂവില്‍ എന്തോര്‍ത്തിട്ടും സംശയം നീങ്ങുന്നില്ല. കനിവോടരുള്‍ ചെയ്തീടേണമെന്നു കേട്ടു മുനിനായകന്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു; സര്‍വവും സംഭവിക്കുന്നത് അവിദ്യയില്‍...

ജ്ഞാനഭൂമികളും ജീവന്‍മുക്തനും

ജ്ഞാനഭൂമികളും ജീവന്‍മുക്തനും

ഈ ഭൂമിയില്‍ വാദികളായുള്ളവര്‍ ജ്ഞാനഭൂമിയെ പലമാതിരിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അത്യന്തം സുഖപ്രദയായീടുന്നതാണ്. ജ്ഞാനഭൂമികളേഴും അറിഞ്ഞീടുന്നത് ആത്മജ്ഞാനമാകുന്നുവെന്ന് നീ അറിയുക. അവ ഏഴുമറിഞ്ഞാല്‍ അവസാനം ആനന്ദസ്വരൂപമായീടുന്ന മോക്ഷം...

അജ്ഞാനത്തിന്റെ സപ്താവസ്ഥകള്‍

അജ്ഞാനത്തിന്റെ സപ്താവസ്ഥകള്‍

ആ ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ വൃത്താന്തം ഇനി ഞാന്‍ പറയാം, നീ കേട്ടാലും. ഇന്ദ്രജാലക്കക്കാരന്‍ ലവണമഹാരാജാവിന്റെ സഭയില്‍ വന്നനേരം ഞാനും അവിടെ കൗതുകമുള്‍ക്കൊണ്ട് അവനെ നേരില്‍ ദര്‍ശിച്ചു. ഇന്ദ്രജാലത്തെ കാട്ടി...

കര്‍ണനാരെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കുന്തി

കര്‍ണനാരെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കുന്തി

അമ്മയുടെ അപ്രിയമായ വാക്കുകള്‍ കേട്ട പാണ്ഡവരേവരും കര്‍ണനെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത് ദുഃഖിച്ചു പരവശപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ആ പുരുഷവ്യാഘ്രനായ യുധിഷ്ഠിരന്‍ കോപംകൊണ്ട് പാമ്പിനെപ്പോലെ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് അമ്മയോട് ഇങ്ങനെപറഞ്ഞു, 'ശരത്തിരയിളക്കുന്നവനും വന്‍ കൈഗ്രാഹമുള്ളവനും...

കര്‍ണനാരെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കുന്തി

കര്‍ണനാരെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കുന്തി

ആ അവസരത്തില്‍ കുന്തീദേവി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മൃദുസ്വരത്തില്‍ മക്കളോട് പറഞ്ഞു, 'ശൂരനും മഹേഷ്വാസനും രഥസമര്‍ത്ഥനും യുദ്ധത്തില്‍ അര്‍ജുനന്‍ കൊന്നവനുമാരാണോ, സൗതിയായ രാധേയനെന്ന് ആര് ആരെ ഓര്‍ക്കുന്നുവോ, പാണ്ഡുപുത്രരേ! സൈന്യത്തില്‍...

Page 1 of 2 1 2

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist