സ്വാമി സുകുമാരാനന്ദ

സ്വാമി സുകുമാരാനന്ദ

ആനന്ദാശ്രമം, തിരുമല

മഹാപ്രയാണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്

രാമായണം വായിക്കുന്നവരാരും ഉത്തരകാണ്ഡം (ഉത്തരരാമായണം) വായിക്കാറില്ല. യുദ്ധകാണ്ഡം വായിച്ച് ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകത്തോടു കൂടി വായന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണു പതിവ്. എന്നാല്‍ രാമകഥ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നത് ശ്രീരാമന്റെ വൈകുണ്ഠഗമനത്തോടെയാണ്. ഇതിനിടയില്‍ സംഭവബഹുലമായ അനേകം...

ലക്ഷ്മണ നിരാസവും ലക്ഷ്മണന്റെ സ്വര്‍ലോകഗമനവും

രാമായണം വായിക്കുന്നവരാരും ഉത്തരകാണ്ഡം (ഉത്തരരാമായണം) വായിക്കാറില്ല. യുദ്ധകാണ്ഡം വായിച്ച് ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകത്തോടു കൂടി വായന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണു പതിവ്. എന്നാല്‍ രാമകഥ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നത് ശ്രീരാമന്റെ വൈകുണ്ഠഗമനത്തോടെയാണ്. ഇതിനിടയില്‍ സംഭവബഹുലമായ അനേകം...

ലവകുശന്മാരുടെ രാമായണ പാരായണം

അശ്വമേധയാഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി വാല്‍മീകി മഹര്‍ഷി ശിഷ്യന്മാരുമായി വന്നെത്തി.  മൂലഗ്രന്ഥത്തില്‍ വാല്മീകി ലവകുശന്മാരോടു പറയുന്നു. (ഏഴാം സര്‍ഗ്ഗം) നിങ്ങള്‍ രണ്ടുപേരും നഗരങ്ങളിലെ തെരുവീഥികളില്‍ നാലാള്‍ കൂടുന്നിടത്തെല്ലാം പോയി. രാമായണം...

അശ്വമേധയാഗാരംഭം

അശ്വമേധയാഗം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ലക്ഷ്ണണനോട് വിധിനന്ദനനായ വസിഷ്ഠമുനിയേയും വാമദേവാദികളായ താപസന്മാരെയും വേഗം വരുത്തുക, സാമോദം സുഗ്രീവാദി വാനരന്മാരേയും വിഭീഷണന്‍ തുടങ്ങിയ രാക്ഷസേന്ദ്രന്മാരെയും വരുത്തുക, കുതിരയെ അഴിച്ചുവിട്ട് ദിഗ്വിജയം...

വജ്രായുധവും വൃത്രാസുരവധവും

ഇനി കിളിപ്പാട്ടിലെ ഉത്തരരാമായണം മൂന്നാമദ്ധ്യായത്തിലേക്കുവരാം. ശ്രീരാമന്‍ പുഷ്പകവിമാനത്തില്‍ അയോദ്ധ്യയിലേക്കു മടങ്ങിവന്ന് സംഭവിച്ച വിശേഷങ്ങള്‍ ഭരതനേയും ലക്ഷ്മണനേയും പറഞ്ഞുകേള്‍പ്പിച്ചു. അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. നിങ്ങളാണ് എന്റെ ആത്മാവ്....

അശ്വമേധ മാഹാത്മ്യം

പരിതിഷ്ഠതി സംസാരേ  പുത്രദാരാനുരഞ്ജിതഃ ത്രിവിധം തു പരിത്യജ്യ രൂപമേതന്മഹാമതേ ഏതൊരു വ്യക്തി പുത്രന്‍ ഭാര്യ തുടങ്ങിയ ഈ മൂന്നുവിധമായ സങ്കല്പങ്ങളേയും കൈവെടിയുന്നു വോ  അവന്റെ ചിത്തം ഈശ്വരനില്‍...

ബന്ധമോക്ഷങ്ങളുടെ സ്വരൂപം

 ഒരുനാള്‍ ഏകാന്തതയില്‍ ഇരുന്ന വാല്‍മീകിമുനിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് കുശന്‍ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു. ഭഗവാനേ, ജീവന് ഈ സംസാരബന്ധനം എങ്ങനെയുണ്ടായിയെന്ന് എനിക്കു പറഞ്ഞുതരണം. ഈ സംസാരത്തില്‍ നിന്നും എങ്ങനെ...

വേദസാരസംഗ്രഹമായ ജ്ഞാനോപദേശം

ഉപാധികളില്‍ നിന്നും വേറിട്ട് നിര്‍മ്മലനും പരമാത്മാവുമാണ് ഞാന്‍ എന്ന് അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിയും. ഇപ്രകാരം സദാ പരമാത്മാവിനെത്തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മനനന്ദംകൊണ്ട് സന്തുഷ്ടനായി മറ്റെല്ലാം മറക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിത്യാനന്ദം അനുഭവിച്ച് ജീവന്മുക്തനായിക്കഴിയുന്നു....

പ്രപഞ്ചം വാച്യം പ്രണവം വാചകം

ഒന്നില്‍ മറ്റൊന്ന് ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതിനയാണ് അധ്യാസം എന്നു പറയുന്നത്. അതായത് അരണ്ടവെളിച്ചത്തില്‍ കയറിനെക്കണ്ടിട്ട് പാമ്പാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.  സര്‍പ്പമല്ലാത്ത കയറില്‍ സര്‍പ്പത്തെകാണുന്നതുപോലെ ഈശ്വരനില്‍  ജഗത്ത് ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. വികല്പവും...

അപരിച്ഛിന്നമായ ആത്മാവ്

 ഓരോ കോശത്തില്‍ നിന്നും ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ രൂപംകൊള്ളുന്നതാണ് ശരീരം. ആത്മാവ് ശരീരവുമായി ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നതിനാല്‍ അതിന് ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് എന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആത്മാവിന് ഒരു രൂപവുമായും ചേര്‍ച്ചയില്ല. ആത്മാവ്...

നീയും ഞാനും ഒന്നെന്ന ബോധം

ഹേ ലക്ഷ്മണാ, വിദ്യക്കുസമാനമാണ് യാഗം എന്നു നീ പറഞ്ഞതു ശരിയല്ല. യാഗത്തിന് വിപരീതമാണ് ജ്ഞാനം. യാഗം പലതരം ഉണ്ട്. അവയുടെ ഫലവും വ്യത്യസ്തമാണ്.  യാഗത്തിന് പലവിഭവങ്ങള്‍ വേണം....

വിദ്യയിലൂടെ ആത്മവൃത്തി

 ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നതിനുകാരണം കര്‍മമാണ്. വീണ്ടും കര്‍മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍ വീണ്ടും ശരീരംലഭിച്ച് സുഖദുഃഖങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ച് സംസാരത്തില്‍ ജനനമരണങ്ങള്‍ സംഭവിച്ച് ഒരു ചക്രംപോലെ വന്നുംപോയുമിരിക്കും ഇതിനുകാരണം അജ്ഞാനമാണ്. അജ്ഞാനം നശിപ്പിക്കാനുള്ള...

ദണ്ഡകവനത്തിന്റെ കഥ

ദണ്ഡകവനത്തില്‍ ജന്തുശൂന്യമാകാന്‍ കാരണം എന്തെന്ന് ശ്രീരാമന്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ പുത്രനായ ദണ്ഡന്‍ എന്ന രാജാവിന്റെ കഥ മഹര്‍ഷി വിവരിച്ചു. ദണ്ഡന്‍ വിന്ധ്യാചലത്തില്‍ നൂറുയോ ജന വിസ്താരമുള്ള ഒരു...

ദണ്ഡകവനത്തിന്റെ കഥ

പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവ്  അംശാധികരണം തുടരുന്നു. സൂത്രം  മന്ത്രവര്‍ണാച്ച മന്ത്രങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാലും ജീവന്‍ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അംശമാണ്. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തില്‍ 'ഏതാവാനസ്യ മഹിമാ അതോജ്യായാഗ്ംശ്ച പൂരുഷ: പാദോ/സ്വ സര്‍വാ ഭൂതാനി...

ലവണാസുരവധം

ലവണാസുരന്റെ രാജധാനിയായ മധുപുരത്തിലെ ഗോപുരദ്വാരത്തിലെത്തിയ ശത്രുഘ്‌നന്‍ ലവണാസുരന്‍ ഭക്ഷണംതേടി പുറത്തുപോയിരിക്കുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കി കാത്തുനിന്നു. ശത്രുഘ്‌നന്‍ തന്നോടു യുദ്ധത്തിനുവന്നതാണെന്നറിഞ്ഞ മധുപുത്രന്‍ കോപിച്ച് ടാന്‍ അകത്തുപോയി ആയുധം ധരിച്ചുവരാമെന്നും അതുവരെ...

സൗദാസന്റെ ചരിത്രം

 ജ്യേഷ്ഠന്മാരെയും ഗുരുഭൂതന്മാരെയും വന്ദിച്ച് കാഞ്ചനാദി മഹര്‍ഷിമാരോടൊപ്പം ശത്രുഘ്‌നന്‍ സൈന്യസമേതം യാത്രയായി. അസ്തമിക്കാന്‍ നേരത്ത് വാല്‍മീകിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തി മഹര്‍ഷിയുടെ സല്‍ക്കാരമേറ്റ് അവിടെ തങ്ങി. അവര്‍ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ഇവിടെ പണ്ടൊരു...

ലവണാസുരന്റെ അതിക്രമങ്ങള്‍

മധുവിന് ലവണന്‍ എന്നൊരു പുത്രനുണ്ടായി. ബാല്യംമുതല്‍ അവന്‍ പരമദുഷ്ടനായിരുന്നു. സാധുക്കളെ കണ്ടമാനം ഉപദ്രവിച്ചു. പിതാവ് പലതരത്തില്‍ ശിക്ഷിച്ചിട്ടും അവന്റെ സ്വഭാവം മാറിയില്ല. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ശൂലം പുത്രനെ ഏല്പിച്ചിട്ട്...

സാന്ത്വനവുമായി ലക്ഷ്മണന്‍

രാമന്‍ സഹോദരന്മാരെ വരുത്താന്‍ കല്പിച്ചു. അവര്‍ മൂവരും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാമന്‍ പറഞ്ഞു. സീതയെപ്പറ്റി പ്രജകള്‍ തമ്മില്‍ പറയുന്ന അഭിപ്രായം അവരെ അറിയിച്ചു....

സീതയെക്കുറിച്ചുള്ള നാട്ടുവാര്‍ത്തകള്‍

ദേവിയെ രഘുനാഥന്‍ അപവാദം ഭയന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. മാതാവേ. ഞാനിതില്‍ നിരപരാധിയാണ്. ദേവി വാല്മീകിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്കുപോകുക. എന്നു പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മണന്‍ വേഗം അയോദ്ധ്യയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. ദുഃഖിതയായ സീത കരയാന്‍...

സീതയെ പരിത്യജിച്ച രാമന്‍

സീതാപരിത്യാഗം ശ്രീരാമനും സീതയും കൂടിയാലോചിച്ച് മുന്‍കൂര്‍ തീരുമാനിച്ചുവെന്നാണ് മൂലത്തില്‍ കാണുന്നത്. (സര്‍ഗ്ഗം-4-ശ്ലോ. 34 മൂ 44) മൂന്നുലോകങ്ങളും ആരുടെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളെ വന്ദിക്കുന്നുവോ ആ രാമന്‍ ഏകപത്‌നീ വ്രതത്തോടെ...

നരകദര്‍ശനവും രാവണ-യമ യുദ്ധവും

നമുക്കിനി അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലേക്കു വരാം. ഉത്തരരാമായണം രണ്ടാമധ്യായത്തില്‍ നാരദമഹര്‍ഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയ രാവണന്‍ മൂന്നുലോകത്തിലേയും വിശേഷങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നു. അതുകേട്ട് മുനിപറയുന്നു. ഞാനെന്തുപറയാനാണ്. അങ്ങ് യമനെ ജയിച്ചില്ലല്ലോ. എന്നെ ജയിക്കാന്‍...

രാവണ സനല്‍ക്കുമാര സംവാദം

രാവണന്‍ സീതയെ അപഹരിക്കാനുള്ള കാരണം അഗസ്ത്യന്‍ ശ്രീരാമനോടു പറയുന്നു. പണ്ടൊരിക്കല്‍ ദിഗ്‌വിജയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന രാവണന്‍ ഏകാന്തതയില്‍ ഇരുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രനായ സനല്‍കുമാരനെ കാണാനിടയായി. മഹര്‍ഷിയെ നമസ്‌കരിച്ചുകൊണ്ട് വിനയത്തോടെ ചോദിച്ചു:...

രാമനെ സ്തുതിച്ച് അഗസ്ത്യന്‍

കൈലാസപര്‍വ്വതം പൊക്കി ശിവപ്രീതി സമ്പാദിച്ച രാവണന്‍ ചന്ദ്രഹാസവും നേടിയിട്ട് യുദ്ധത്തിനായി ഹേഹയരാജ്യത്തിലേക്കുപോയി. അഞ്ഞൂറുശിരസ്സും ആയിരം കൈകളുമുള്ള ഹേഹയനായ കാര്‍ത്തവീര്യാര്‍ജ്ജുനന്‍ രാവണനെ ബന്ധിച്ച് തടവിലിട്ടു. ഇതറിഞ്ഞ് രാവണന്റെ മുത്തച്ഛനായ...

കന്യകാപുത്രനായ മേഘനാദന്‍

പാലാഴിമഥനത്തില്‍ നിന്ന് മഹാലക്ഷ്മിയോടൊപ്പം ജനിച്ച സുലക്ഷണ എന്ന സ്ത്രീ പാര്‍വതിയുടെ പരിചാരികയായിരുന്നു. ഒരിക്കല്‍ നീരാട്ടിനുപോയ പാര്‍വ്വതി പുടവയെടുക്കാന്‍ മറന്നുപോയി. പാര്‍്‌വതി പുടവയെടുത്തുകൊണ്ടുവരാന്‍ സുലക്ഷണയെ പറഞ്ഞുവിട്ടു. എന്നാല്‍ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ...

മേഘനാദന്റെ മഹേന്ദ്രജാലങ്ങള്‍

മഹാബലിയുടെ പുത്രനായ വിരോചനന്റെ പുത്രന്‍ വൈരോചനന്‍ എന്ന അസുരന്റെ മകളുടെ മകളാണ് കുംഭകര്‍ണ്ണന്റെ ഭാര്യ. പേര് രാമായണങ്ങളില്‍ ഇല്ല. അവരുടെ പുത്രന്മാര്‍ കുംഭനും നികുംഭനുമായിരുന്നു. ശൈലൂഷ്യന്‍ എന്ന...

മണ്ഡോദരിയുടെ കഥ

രാവണമാതാവായ കൈകസി വലിയൊരു ശിവഭക്തയായിരുന്നു. പാതാളത്തില്‍ തന്റെ പൂജാമുറിയില്‍ അവര്‍ ചെറിയൊരു ശിവലിംഗം വച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്നു ശിവപൂജ നടത്താതെ കൈകസി ജലപാനം പോലും നടത്തുകയില്ല. ഒരിക്കല്‍  നാഗരാജാവായ...

കുബേരന്റെ ഉപദേശം

രാവണന്റെ പരാക്രമങ്ങളും പരോപദ്രവങ്ങളും അറിഞ്ഞ സഹോദരനായ കുബേരന്‍ അനുജനെ ഉപദേശിക്കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചു. രാവണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു. ദൂതന്‍ ലങ്കയിലെത്തിയപ്പോള്‍ വിഭീഷണന്‍ വന്നു സല്കരിച്ചു. അതുകഴിഞ്ഞ്...

നാവുപിഴച്ച് കുംഭകര്‍ണന്‍

കുബേരനെക്കാള്‍ വലിയ ഐശ്വര്യം സമ്പാദിക്കുമെന്ന് അമ്മയ്ക്കു വാക്കുകൊടുത്തിട്ട് കുംഭകര്‍ണനോടും വിഭീഷണനോടും കൂടി രാവണന്‍ ഗോകര്‍ണ്ണത്തിലേക്കുപോയി. ബ്രഹ്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനമായ തപസ്സുതുടങ്ങി. ആഹാരനീഹാരാദികള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് സമുദ്രത്തിലും കൊടും വനത്തിലും...

കൈകസിയുടെ സന്തതികള്‍

ഒരു നാള്‍ കുബേരന്‍ പിതാവായ വിശ്രവസ്സിനെ സന്ദര്‍ശിക്കാനായി പുഷ്പകവിമാനത്തില്‍ അനുയായികളോടൊപ്പം ആകാശമാര്‍ഗ്ഗേണ പോകുന്നത് സുമാലി കണ്ടു. ഇതു കണ്ട് സുമാലി പുത്രിയായ കൈകസിയോട് പറഞ്ഞു. ‘‘ എന്റെ...

രാക്ഷസന്മാരൊഴിഞ്ഞ ലങ്ക

സുകേശന്റെ സന്താനങ്ങളെ തനിക്കു വധിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ശിവന്‍ അറിയിച്ചു. അവരോട് വിഷ്ണുഭഗവാനെ സമീപിച്ച് സങ്കടം ഉണര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശിവന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ദുഷ്ടന്മാരായ രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ച് അവരുടെ സങ്കടത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാമെന്ന്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍