തോപ്പില്‍ ശശി

തോപ്പില്‍ ശശി

ഉഴവുചാലില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്നുവന്ന മഹാചൈതന്യം

ഒരിക്കല്‍ പര്‍ണശാലക്ക് അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായി. അതോടെ മുനിമാര്‍ ഇവിടം വിട്ട് പോയി. കാലാന്തരത്തില്‍ അരുവിയുടെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ് തീരം വയലായി മാറി. ഒരിക്കല്‍ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനായി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍