ഉദിത്‌

ഉദിത്‌

ഗുരുവായൂര്‍, ഭൂമിയിലെ വൈകുണ്ഠം

പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് എന്തിനാണ് നന്ദി പറയാന്‍ മോദി വരുന്നതെന്നു ചിലര്‍ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഭൂമിയിലെ വൈകുണ്ഠമാണ് ഗുരുവായൂര്‍. ഗുജറാത്തില്‍ ജനിച്ചു ദ്വാരകയുടെ മണ്ണില്‍നിന്നു വരുന്ന ആര്‍ക്കും ഗുരുവായൂര്‍ പ്രിയപ്പെട്ടതാകും. എനിക്കിവിടെവരുമ്പോള്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍