സ്വാമിനി ശിവാനന്ദപുരി

സ്വാമിനി ശിവാനന്ദപുരി

വ്രതരാജനായ ശിവരാത്രി

ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കിടയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മതം ചോദിക്കുമ്പോള്‍ 'ഹിന്ദു'എന്ന് എഴുതിക്കൊടുക്കുന്നവര്‍ ഏറെ യുണ്ടാകാമെങ്കിലും ഹിന്ദുവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരമര്യാദകളും കൈക്കൊള്ളുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം എന്നു പറയാനാവില്ല. ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ്‌നടക്കാന്‍ വലിയൊരു കൂട്ടം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍