രാജേഷ് ജയരാമന്‍

രാജേഷ് ജയരാമന്‍

മണ്ഡോദരി ഉത്തമയായ കുലസ്ത്രീ

ധര്‍മത്തിലൂന്നിയുള്ള അര്‍ഥകാമനകളുടെ വികാസമാണ് മോക്ഷം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരമമായ യജ്ഞപ്രാ പ്തി കൂടിയാണ് മോക്ഷം. ഇവിടെ യജ്ഞം ലോകഹിതമായ കര്‍മവും സത്യത്തിന്റെ പര്യായവുമാണ്. സത്യമെന്നത് എക്കാലത്തേക്കും വേണ്ട...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍