പി.കെ.വ്യാസന്‍, അമനകര

പി.കെ.വ്യാസന്‍, അമനകര

ഗന്ധര്‍വ്വ മുത്തച്ഛന്‍ പറയുന്നു

ഇത് അപകടമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതല്ലേ, കുടുംബക്കാര്‍ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു പാഠമാകട്ടെ എന്ന് ഗന്ധര്‍വമാവിന്റെ ആത്മാവ് മന്ത്രിച്ചു. മാവ് മുത്തച്ഛന്റെ...

അണയാത്ത ദീപം

അങ്ങുകിഴക്കുനിന്നോടിക്കിതച്ചെത്തി- ആഴിയില്‍ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു സൂര്യന്‍ കരിമ്പടം നന്നായി വിരിച്ചുടന്‍ രാവ്- ഗഗനത്തില്‍ പൂത്തുവാ താരകജാലവും അധികമാരും പുറംലോകമറിയാതെ- മാനുഷര്‍ വാഴുന്ന നല്ല ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമപാതയ്ക്കരികിലോരു വീട്ടില്‍-...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍