പി. ആര്‍. ശ്രീകുമാര്‍

പി. ആര്‍. ശ്രീകുമാര്‍

ഗുരുവും ഗുഹയും രചനയിലെ വര്‍ണ്ണാന്ധത

ഗുരുവും ഗുഹയും രചനയിലെ വര്‍ണ്ണാന്ധത

പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനാണ് പ്രൊഫ. രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.  ഗാന്ധിജിയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ഭാരത ചരിത്രത്തെ ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചരിത്രാന്വേഷണങ്ങള്‍ നൂതനവും അഭിനന്ദനാര്‍ഹവുമാണ്.  ഈ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍