അഡ്വ. പി.കെ. ശങ്കരന്‍കുട്ടി

അഡ്വ. പി.കെ. ശങ്കരന്‍കുട്ടി

ഒത്തുചേരാം ധീര സൈനികര്‍ക്കായി

കര്‍ത്തവ്യത്തിന്റെ ബലിപീഠത്തില്‍ ജീവിതം ഹോമിച്ച ധീര സൈനികരേയും, കര്‍ത്തവ്യ നിരതരായി രാഷ്ട്രീയ സേവനം നടത്തുന്ന സൈനികരേയും, ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തകാലം മുഴുവനും രാഷ്ട്രത്തെ സേവിച്ച വിമുക്ത സൈനികരെയും, അവരുടെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍