ശങ്കരം ലോകശങ്കരം

ശങ്കരം ലോകശങ്കരം

സൗന്ദര്യലഹരി 99

സരസ്വത്യാ ലക്ഷ്മ്യാ വിധിഹരിസപത്‌നോ വിഹരതേ രതേഃ പാതിവ്രത്യ ശിഥിലയതി രമ്യേണ വപുഷാ ചിരം ജീവന്നേവ ക്ഷപിതപശുപാശവ്യതികരഃ പരാനന്ദാഭിഖ്യം രസയതി രസം ത്വദ് ഭജനവാന്‍. ത്വദ് ഭജനവാന്‍ -...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍