പയ്യന്നൂര്‍ രമേഷ് പൈ

പയ്യന്നൂര്‍ രമേഷ് പൈ

‘കാന്ദവി’ യില്‍ കാവ്യമായ് കൊങ്കണി രാമായണം

ഭാരതീയഭാഷകളിലെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടമായ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ കൊങ്കണിയിലും ഒരു രാമായണഗ്രന്ഥമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പോര്‍ത്തുഗലിലെ ബ്രാഗാനഗരത്തില്‍ ജില്ലാ ആര്‍ക്കൈവ്‌സില്‍ കൈയെഴുത്തു പ്രതികളും പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചുവെച്ച കൂട്ടത്തില്‍ കൊങ്കണി രാമായണവും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍