ഡോ. ജി. ബൈജു

ഡോ. ജി. ബൈജു

പുതിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം; ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിത വികസന പാത ലക്ഷ്യമിട്ട്

രാജ്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നിലവാരം ഗണ്യമായി ഉയര്‍ത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കരടുനയം ഈ രംഗത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും നിര്‍ദ്ദേശത്തിനായിട്ടാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതയ്ക്കും...

ജലനയം പിഴച്ചാല്‍ രാജ്യം ‘വെള്ളത്തിലാകും’

ലോകത്തെ മൊത്തം കരഭൂവിസ്തൃതിയായ 14.9 കോടി ചതുരശ്രകിലോമീറ്ററിന്റെ വെറും രണ്ടു ശതമാനമായ 32.87 ലക്ഷം ചതുരശ്രകിലോമീറ്റര്‍ മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയില്‍ ലോകത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ പതിനാറു ശതമാനവും വളര്‍ത്തു...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍