വി.ജെ.ശ്രീകുമാര്‍

വി.ജെ.ശ്രീകുമാര്‍

കവികുലഗുരു കാളിദാസന്‍; ഇന്ന് കാളിദാസ ജയന്തി

ഭാവാഭിവ്യക്തിയും അലങ്കാര പ്രയോഗവും പ്രകൃതിയുടെ ചാരു ചിത്രണവും രസങ്ങളുടെ മധുരമായ പരിപാകതയും കൊണ്ട് അനുവാചകരെ ഒരഭൗമ തലത്തിലേക്കുയര്‍ത്തുവാനുള്ള അത്ഭുതസിദ്ധി കാളിദാസനുണ്ട്. ജീവിത ദര്‍ശനങ്ങളെ കഥാതന്തുവുമായി യോജിപ്പിക്കാനുള്ള മെയ്...

രാഷ്‌ട്രൈക്യത്തിന്റെ അമരസൂത്രം

 സര്‍ വില്യംജോണ്‍സിന്റെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ 'അത്ഭുതകരമായ ഘടനയാണ് സംസ്‌കൃതത്തിനുള്ളത് .ഗ്രീക്ക് ഭാഷയേക്കാള്‍ പരിശുദ്ധമാണത്. ലാറ്റിന്‍ ഭാഷയെക്കാള്‍ സമൃദ്ധമാണത്. ഹിമാലയ ശൃംഗത്തേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന്,വളര്‍ന്ന് ഇടതൂര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന സംസ്‌കൃതഭാഷയിലെ കൃതികളിലൂടെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍