എസ്. രമേശന്‍ നായര്‍

എസ്. രമേശന്‍ നായര്‍

മഹാപാരമ്പര്യത്തിലെ ഗുരുകവി

മലയാളത്തില്‍ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കവി, ഗുരുകവി ആരെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ അത് മഹാകവി അക്കിത്തമാണ്. ഒരു മഹാ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ കണ്ണികൂടിയാണ്. കാരണം മാറ്റങ്ങള്‍ എന്ന...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍