ജോഷി ജി. ആചാരി

ജോഷി ജി. ആചാരി

മതവും സൗന്ദര്യവും തമ്മിലെന്ത്?

കര്‍ക്കശമായ മതശാസനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ വര്‍ദ്ധനോപാധികളാണോ?  മതം അനുശാസിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങള്‍, ആചാരങ്ങള്‍, വസ്ത്രധാരണ രീതികള്‍, ജീവിത രീതികള്‍ എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കില്‍കൂടി,...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍