സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി

സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി

പ്രാധാന്യം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജയ്‌ക്ക്

എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അതതു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജകന്മാര്‍ ഒരു മുടക്കവും വരുത്താതെ ഈ ലോക്ഡൗണ്‍ സാഹചര്യത്തിലും പൂജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒാരോ ഭക്തനും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദേവാലയം പൂജ...

ഹിന്ദു ധര്‍മ്മത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്

ഹിന്ദു ധര്‍മ്മത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി സമീപ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും ശക്തവും സാര്‍ത്ഥകവുമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച മഹാപുരുഷനാണ് സമാധിയായ സ്വാമി വിശ്വേശ തീര്‍ത്ഥസ്വാമികള്‍. കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെയുള്ള എല്ലാ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍