അഡ്വ.കെ.എ. ബാലന്‍

അഡ്വ.കെ.എ. ബാലന്‍

വാളയാര്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കാന്‍ ചെയ്യേണ്ടത്

1950 ജനുവരി 26 ന് നിലവില്‍ വന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം 17 പ്രകാരം തൊട്ടുകൂടായ്മ നിയമപരമായി നിരോധിക്കുകയും, ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ തൊട്ടുകൂടായ്മ ആചരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നു...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍