ടി.കെ. രവീന്ദ്രന്‍

ടി.കെ. രവീന്ദ്രന്‍

രാമാവതാരരഹസ്യം

പിതാവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ശ്രീരാമന്‍ വനവാസത്തിനു പോകുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ച സാഹചര്യം. ഈ വിവരമറിഞ്ഞ പുരവാസികള്‍ അത്യന്തം സങ്കടപ്പെടുന്നു. ശ്രീരാമനെ അവര്‍ ജീവനു തുല്യമാണ് സ്‌നേഹിച്ചിരുന്നത്. ശ്രീരാമന്റെ വനവാസനിശ്ചയം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍