ഡോ. ടി.പി. സെന്‍കുമാര്‍

ഡോ. ടി.പി. സെന്‍കുമാര്‍

തൊഴിലുകളും നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാം

ഇന്ത്യ ജനസംഖ്യയില്‍ വന്‍വളര്‍ച്ച നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ അതിനൊത്ത തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നില്ല. കോളേജുകളില്‍നിന്നും മറ്റുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന യുവാക്കള്‍ക്ക് കൃത്യമായി തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് പ്രധാനപ്രശ്‌നം. ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീര്‍ണം...

കാര്‍ഷിക രംഗത്തും വേണം മെയ്‌ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ

നിലവില്‍ ഇന്ത്യയിലെ 60 ശതമാനം ജനങ്ങളും കാര്‍ഷികവൃത്തിയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നവരാണ്. ഇത് ക്രമാതീതമായി ഇരുപതോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ ശതമാനമാക്കി കുറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര മൊത്തവരുമാനത്തിന്റെ വിഹിതം 25 ശതമാനമായി...

മാറണം കൃഷിമേഖല

ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്നനിലയില്‍ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉല്‍പാദനം വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന വലിയ രാജ്യമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. എങ്കിലും രണ്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ നമ്മുടെ പ്രതേ്യകശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു കാര്‍ഷികരംഗവും, തൊഴില്‍ രംഗവുമാണ്....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍