എന്‍.കെ. നമ്പൂതിരി

എന്‍.കെ. നമ്പൂതിരി

കോവിഡ് വ്യാധി

ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ച വൈറസ്സാം കോവിഡെന്നുള്ള ഭീകര രാക്ഷസന്‍

ജീവിതം മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു മാര്‍ഗ്ഗദീപമാകണം

ഏറേപ്പേരും ഈശ്വരവിശ്വാസികളാണ്. വളരെപ്പേര്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു. സന്ന്യാസിമാരേയും സജ്ജനങ്ങളേയും ചെന്നു കാണുന്നു. പലര്‍ക്കും പ്രതിദിനപ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രാര്‍ത്ഥനാരീതികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ധര്‍മ്മാനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍