അഡ്വ. വി. ഗിരീശന്‍

അഡ്വ. വി. ഗിരീശന്‍

വിജയിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ച ഇതിഹാസം

ഇന്ന് ദേശീയ കായികദിനം. മെയ്യഴകിന്റെയും കളിയഴകിന്റെയും കരുത്ത് ഇന്ന് ഭാരതത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെയാകെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ വേദികളിലല്ല, കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത പലതരം മത്സരങ്ങളില്‍ അതിരും മതിലുംതാണ്ടി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍