അഡ്വ. റസ്സല്‍ ജോയി

അഡ്വ. റസ്സല്‍ ജോയി

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ദുരന്തക്കെണി

മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ദുരന്തക്കെണി

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിടുമ്പോള്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമന്തരാജാവായിരുന്ന വിശാഖം തിരുനാള്‍ മാഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെ ഹൃദയരക്തം കൊണ്ടാണ് ഒപ്പിടുന്നത് എന്ന്. ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി അദ്ദേഹം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍