ശ്രീകുമാരമോനോന്‍

ശ്രീകുമാരമോനോന്‍

സൗന്ദര്യലഹരി 37

വിശുദ്ധൗ തേ ശുദ്ധസ്ഫടികവിശദം വ്യോമജനകം ശിവം സേവേ ദേവീമപി ശിവസമാനവ്യവസിതാം യയോഃ കാന്ത്യാ യാന്ത്യാ ശശികിരണ സാമൂപ്യസരണേര്‍ വിധൂതാന്തര്‍ദ്ധ്വാന്താ വിലസതി ചകോരീവ ജഗതീ വിധൂതൗ തേ -...

സൗന്ദര്യലഹരി 33

സ്മരം യോനിം ലക്ഷ്മീം ത്രിതയമിദമാദൗ തവ മനോര്‍- നിധായൈകേ നിത്യേ! നിരവധി മഹാഭോഗരസികാഃ ഭജന്തി ത്വാം ചിന്താമണിഗുണനിബദ്ധാക്ഷവലയാഃ ശിവാഗ്‌നൗ ജൂഹ്വന്തഃ സുരഭി ഘൃതധാരാഹുതിശതൈഃ (ഹേ) നിത്യേ! -...

സൗന്ദര്യലഹരി-3

അവിദ്യാനാമന്തസ്തിമിരമിഹിരദ്വീപനഗരീ   ജഡാനാം ചൈതന്യസ്തബകമരന്ദസ്രുതിഝരീ ദരിദ്രാണാം ചിന്താമണിഗുണനികാ ജന്മജലധൗ  നിമഗ്നാനാം ദംഷ്ട്രാ മുരരിപുവരാഹസ്യ ഭവതി അവിദ്യാനാം ( അജ്ഞാനികള്‍ക്ക്)  അന്തസ്തിമിര മിഹിര ദ്വീപനഗരീ (മനസ്സിലെ അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍