രാജമോഹന്‍ മാവേലിക്കര

രാജമോഹന്‍ മാവേലിക്കര

ഭൂപോഷണം മണ്ണിന്റെ സുരക്ഷയ്‌ക്ക്

ഭൂമി അന്നപൂര്‍ണ്ണയാണ്. അന്നമൂട്ടാനുള്ള ഭൂമിയുടെ ശേഷിയെ തകര്‍ക്കുന്ന രീതികളെല്ലാം അഭാരതീയമാണ്. നാട്ടറിവിലൂടെയും മുത്തശ്ശി നാവിലൂടെയും നാം കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും ആചരിക്കുവാനുള്ളതാണെന്ന് നാം മറന്നുപോയി

കൃഷിയെ ആരാധിക്കൂ,​ സായൂജ്യമണയൂ

ഭാരതീയര്‍ക്ക് കൃഷി ആരാധനയാണ്, ജീവിതസായൂജ്യമാണ്. മണ്ണും, മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സാഫല്യമാണ് കൃഷി. പ്രകൃതിയെ ഉപാസിക്കുന്ന കര്‍ഷകന്റെ ആത്മദര്‍ശനം മാതൃകാദാര്‍ശനികനായ ബലരാമദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മണ്ണിനെ മലര്‍വാടിയും, കായ്കനികളുടെയും വിളഭൂമിയും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍