മണ്ണടി ഹരി

മണ്ണടി ഹരി

മാപ്പിള ലഹള; ഇഎംഎസിന്റെ സ്വന്തം വരികളിലൂടെ

പഞ്ചാബിലും, അവധിലും, യുപിയിലെ ആഗ്രയിലും നടന്ന 'സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളും', 'മലബാര്‍ (മാപ്പിള) കലാപവും' ഒരുപോലെയുള്ളവ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ചരിത്രബോധം തെല്ലെങ്കിലും ഉള്ള ആര്‍ക്കെങ്കിലും അതു...

മഹാബലിയെ ആര് ചവിട്ടിത്താഴ്‌ത്താന്‍

പ്രഹ്ലാദന്റെ ചെറുമകനായ മഹാബലി ഉള്ളില്‍ ഈശ്വരഭക്തനായിരുന്നു. മറ്റു നിരവധി ധര്‍മ്മാത്മാക്കളൊത്ത് അദ്ദേഹം വരുണ സഭയില്‍പ്പോലും ശോഭിച്ചിരുന്നതായി 'മഹാഭാരതം', സഭാപര്‍വ്വം, 9-ാം അദ്ധ്യായത്തിലെ 12-ാം പദ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പക്ഷേ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍