പി.എന്‍. നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി

പി.എന്‍. നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി

എല്ലാമെല്ലാം അയ്യപ്പന്‍ …

മണ്ഡലമാസഓര്‍മകളില്‍ ആദ്യമെത്തുന്നത്  മരംകോച്ചുന്ന തണുപ്പ് തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം  പുല്ലിലും  പൂവിലും കല്ലിലും മുള്ളിലും  ഈശ്വരചൈതന്യം ഉണ്ടെന്ന് ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്ന ശരണം വിളികളും. ആദ്യമായി ശബരിമലയിലേക്ക് പോയത് ഏഴാം  വയസിലാണ്,...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍