ശ്രീകുമാരമേനോന്‍

ശ്രീകുമാരമേനോന്‍

‘രമതാം മേഹൃദിദേവകീ കിശോരഃ…’

മഹാകവി കലക്കത്ത് കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാരെപ്പറ്റി നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. 'അറുപതു തുള്ളല്‍ കഥകള്‍' എന്ന കൃതിയിലൂടെ അനുവാചകഹൃദങ്ങളിയില്‍ ലബ്ധപതിഷ്ഠനായ കവിയാണ് നമ്പ്യാര്‍. അദ്ദേഹം എഴുതിയ 'ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം (മണിപ്രവാളം) എന്ന...

‘മാം ച ഭിക്ഷാടനം…’

ധര്‍മ്മപുത്ര മഹാരാജാവിന്റെ രാജധാനിയില്‍ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്‍ രാജസേവാര്‍ത്ഥം ചെന്ന്, രാജാവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നതാണ് സന്ദര്‍ഭം:

ഗണപതി വിടുവാനായ് മടിക്കും മടിക്കും

ഗണപതി വിടുവാനായ് മടിക്കും മടിക്കും- ഗണപതി എഴുന്നേറ്റു പോകാന്‍ മടിക്കുന്ന മടിക്കും (മടിത്തട്ടിനും) അടിക്കും നിത്യം കൂപ്പാം- അവിടുത്തെ പാദങ്ങളിലും എന്നും കൈകൂപ്പാം. അടി എന്നാല്‍ പാദം.

കൂട്ടി വായിക്കാനറിയാമോ?

രാജാവിനാണെങ്കില്‍ ഭാരത പാരായണശ്രവണം ഒഴിവാക്കാനും വയ്യാ. രാജാവ് അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ചെന്നു. മണ്ഡപത്തില്‍ ജപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പട്ടേരിപ്പാടിനെക്കണ്ട് ചോദിച്ചു

ശങ്കരം ലോകശങ്കരം

കുചൗ സദ്യഃ സ്വിദ്യത്തടഘടിതകൂര്‍പ്പാസഭിദുരൗ കഷന്തൗ ദോര്‍മൂലേ കനകകലശാഭൗ കലയതാ തവ ത്രാതും ഭങ്ഗാദലമിതി വലഗ്നം തനുഭുവാ ത്രിധാ നദ്ധം ദേവി ത്രിവലിലവലീവല്ലിഭിരിവ സദ്യഃ -പെട്ടെന്ന് സ്വിദ്യത്തടഘടിത കൂര്‍പ്പാസഭി...

സൗന്ദര്യലഹരി 77

യദേതത് കാളിന്ദീതനുതരതരങ്ഗാകൃതി ശിവേ കൃശേ മധ്യേ കിഞ്ചിജ്ജനനി തവ യദ്ഭാതി സുധിയാം വിമര്‍ദ്ദാദന്യോന്യം കുചകലശയോരന്തരഗതം തനൂഭൂതം വ്യോമം പ്രവിശദിവ നാഭിം കുഹരിണീം (ഹേ!) ശിവേ ജനനി! -...

സൗന്ദര്യലഹരി 76

ഹരക്രോധജ്വാലാവലിഭിരവലീഢേന വപുഷാ ഗഭീരേ തേ നാഭീസരസി കൃതസങ്‌ഗോ മനസിജഃ സമുത്തസ്ഥൗ തസ്മാദചലതനയേ ധൂമലതികാ ജനസ്താം ജാനീതേ ജനനി തവ രോമാവലിരിതി (ഹേ) അചലതനയേ - (അല്ലയോ) പര്‍വ്വതപുത്രീ!...

ശങ്കരം ലോകശങ്കരം

തവ സ്തന്യം മന്യേ ധരണിധരകന്യേ ഹൃദയതഃ പയഃ പാരാവാരഃ പരിവഹതി സാരസ്വതമിവ യദാവത്യാ ദത്തം ദ്രവിഡശിശുരാസ്വാദ്യ തവ യത്കവീനാം പ്രൗഢാനാമജനി കമനീയഃ കവയിതാ (ഹേ) ധരണിധരകന്യേ -...

സൗന്ദര്യലഹരി 53

വിഭക്തത്രൈവര്‍ണ്യം വ്യതികരിതലീലാഞ്ജനതയാ വിഭാതി ത്വന്നേത്രത്രിതയമിദമീശാനദയിതേ പുനഃസ്രഷ്ടും ദേവാന്‍ ദ്രുഹിണഹരിരുദ്രാനുപരതാന്‍ രജഃ സത്വം ബിഭ്രത്തമ ഇതി ഗുണാനാം ത്രയമിവ (ഹേ) ഈശാനദയിതേ - (അല്ലയോ) പരമശിവജായേ! ഇദയം ത്വന്നേത്രത്രിതയം...

സൗന്ദര്യലഹരി 30

സ്വദേഹോദ്ഭൂതാഭിര്‍ഘൃണിഭിരണിമാദ്യാഭിരഭിതോ നിവേഷ്യേ! നിത്യേ! ത്വാമഹമിതി സദാ ഭാവയതി യഃ കിമാശ്ചര്യം? തസ്യ ത്രിണയനസമൃദ്ധിം തൃണയതോ മഹാസംവര്‍ത്താഗ്നിര്‍വിരചയതി നീരാജനവിധിം  നിത്യേ! - ആദ്യന്തരഹിതയായുള്ള ദേവീ! സ്വദേഹോദ്ഭൂതാദി - തന്റെ...

സൗന്ദര്യലഹരി 19

മുഖം ബിന്ദും കൃത്വാ കുചയുഗമധസ്തസ്യ തദധോ ഹരാര്‍ദ്ധം ധ്യായേദ്യോ ഹരമഹിഷി! തേ മന്മകലാം!  സ സദ്യഃ സംക്ഷോഭം നയതി വനിതാ ഇതിധിലഘു ത്രിലോകീമപ്യാശു ഭ്രമയതി രവീന്ദുസ്തനയുഗാം!! മുഖം...

സൗന്ദര്യലഹരി 18

തനുച്ഛായാഭിസ്‌തേ തരുണതരണിശ്രീസരണിഭിര്‍- ദിവം സര്‍വ്വാമുര്‍വീമരുണിമനിമഗ്നാം സ്മരതിയഃ ഭവന്ത്യസ്യ ത്രസ്യദ്വനഹരിണശാലീനനയനാഃ സഹോര്‍വശ്യാ വശ്യാഃ കതി കതി ന ഗീര്‍വ്വാണ ഗണികാഃ തരുണതരണിശ്രീസരണിഭിഃ ദിവ - ബാലാര്‍ക്ക സൂര്യപ്രഭയോടെയുള്ള ആകാശത്തെയും...

സൗന്ദര്യലഹരി 17

സവിത്രീഭിര്‍വ്വാചാം ശശിമണിശിലാഭംഗരുചിഭിര്‍ വശിന്യാദ്യാഭിസ്ത്വാം സഹ ജനനി സഞ്ചിതയതിയഃ സ കര്‍ത്താ കാവ്യാനാം ഭവതി മഹതാം ഭംഗിരുചിഭിര്‍- വചോഭിര്‍വ്വാഗ്‌ദേവിവദനകമലാമോദമധുരൈഃ ശശിമണി ശിലാഭംഗ രുചിഭിഃ - ചന്ദ്രകാന്തക്കല്ലിന്റെ ശോഭയോടുകൂടിയ സവിത്രീഭിര്‍വാചാം...

കേശാദിപാദ വര്‍ണനയായി സൗന്ദര്യലഹരി

ശ്രീശങ്കര ഭഗവത്പാദരുടെ ദേവീസ്തുതിപരമായ ഉത്തമകാവ്യമാണ് 'സൗന്ദര്യലഹരി'. നൂറു ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പാര്‍വതീ ദേവിയുടെ രൂപലാവണ്യവും മാഹാത്മ്യവും വര്‍ണിക്കുകയാണിതില്‍.  ശ്രീശങ്കരന്റെ സ്‌തോത്രനിബന്ധനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മഹത്തായത് സൗന്ദര്യലഹരിയാണെന്ന് മഹാകവി ഉള്ളൂര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്....

സുഭാഷിതം

ആജ്ഞാ കീര്‍ത്തി: പാലനം ബ്രാഹ്മണാനാം ദാനം ഭോഗോ മിത്ര സംരക്ഷണശ്ച യേഷാമേതേ ഷഡ്ഗുണാ ന പ്രവൃത്താ: കോര്‍ത്ഥസ്‌തേഷാം പാര്‍ഥിവോപാശ്രയേണ ഹേ, രാജന്‍, ആറു ഗുണങ്ങള്‍- ആജ്ഞ, കീര്‍ത്തി,...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍