തലനാട് ജി. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍

തലനാട് ജി. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍

മാതാവിനോടുള്ള നിത്യഋണം

മാതൃപഞ്ചകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകംതന്നെ മാതാവിന്റെ മാഹാത്മ്യം വെളിവാക്കുന്നതാണ്. ആസ്താം താവദിയം പ്രസൂതി സമയേ- ദുര്‍വ്വാരശൂലവ്യഥാം നൈരുച്യം തനു ശോഷണം മലമയീ ശയ്യാച സംവത്സരീ ഏകസ്യാപി ന ഗര്‍ഭ...

അമ്മയെ മറക്കാത്ത ആത്മീയ ചൈതന്യം

മൂന്ന് വര്‍ഷംകൊണ്ട് യോഗം വേദാന്തം തുടങ്ങിയവ സകലശാസ്ത്രങ്ങളിലും ശങ്കരന് അപാരമായ പാണ്ഡിത്യവും അനുഭവവും സിദ്ധിച്ചു. ഗുരുനാഥനോട് ശങ്കരനുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തി അപാരമായിരുന്നു. ശ്രീശഹ്കരന്റെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും അവസാനത്തില്‍ ഗോവിന്ദ...

അമ്മയെ മറക്കാത്ത ആത്മീയ ചൈതന്യം

മൂന്ന് വര്‍ഷംകൊണ്ട് യോഗം വേദാന്തം തുടങ്ങിയവ സകലശാസ്ത്രങ്ങളിലും ശങ്കരന് അപാരമായ പാണ്ഡിത്യവും അനുഭവവും സിദ്ധിച്ചു. ഗുരുനാഥനോട് ശങ്കരനുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തി അപാരമായിരുന്നു. ശ്രീശഹ്കരന്റെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും അവസാനത്തില്‍ ഗോവിന്ദ ഭഗവത്...

ജഗദ്ഗുരുവിന്റെ മാതൃഭക്തി

മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ത് എന്നതാണ് ഭാരതത്തിലെ ഋഷീശ്വരന്മാര്‍ ഏകാന്തതപസ്സിലൂടെ അന്വേഷിച്ചത്. അതിനുള്ള ഉത്തരവും അവരുടെയുള്ളില്‍ തെളിഞ്ഞു കിട്ടി. ആ സത്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങള്‍, ഉപനിഷത്തുകള്‍, പുരാണങ്ങള്‍ എന്നിവയിലൂടെ...

നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അഗ്രഗാമി

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ചൈതന്യപ്രഭയേറ്റ് പ്രബുദ്ധരും പ്രഭാവശാലികളുമായി വളര്‍ന്ന സമുദായ പരിഷ്‌കര്‍ത്താക്കളുടെ നിരയില്‍ മൂലൂര്‍ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കര്‍ക്ക് അദ്വിതീയമായൊരു സ്ഥാനമാണുള്ളത്. സാഹിത്യം സമുദായം, സംസ്ഥാനം എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് മൂലൂര്‍ ജീവിച്ചതെന്ന്...

മൂലൂര്‍ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അഗ്രഗാമി

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ പ്രബുദ്ധരായി മാറിയ  സമുദായ പരിഷ്‌കര്‍ത്താക്കളുടെ നിരയില്‍ മൂലൂര്‍ എസ്. പത്മനാഭപ്പണിക്കര്‍ക്ക് അദ്വിതീയമായൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സാഹിത്യത്തിനും  സമുദായത്തിനും നാടിനും വേണ്ടിയാണ് മൂലൂര്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍