രമേഷ് പൊഖ്‌റിയാല്‍ നിഷാങ്ക(കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രി)

രമേഷ് പൊഖ്‌റിയാല്‍ നിഷാങ്ക(കേന്ദ്ര മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രി)

കടമകളെ ദീപ്തമാക്കുന്ന മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജനതയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികള്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്നത്.  മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ അടിത്തറ പാകാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രാജ്യത്തെ 33 കോടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഭാവിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നാം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്....

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍