വി.അജകുമാര്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്, ഹൈക്കോര്‍ട്ട് ഓഫ് കേരള

വി.അജകുമാര്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്, ഹൈക്കോര്‍ട്ട് ഓഫ് കേരള

2019 ലെ പൗരത്വനിയമത്തിന്റെ ഭരണഘടനാസാധുത യാഥാര്‍ത്ഥവും പ്രചാരണങ്ങളും

2019 ഡിസംബര്‍ 12-ാം തീയതിയിലെ അസാധരണ ഗസറ്റില്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു നടപ്പില്‍ വന്ന 2019 ലെ പൗരത്വഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരായി പല പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടന്നുവരുകയാണ്. ഭേദഗതി...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍