ഡോ. ലക്ഷ്മി ശങ്കര്‍

ഡോ. ലക്ഷ്മി ശങ്കര്‍

ധര്‍മവ്യാകരണത്തിനൊരു ജീവിതഭാഷ്യം

രാമപക്ഷത്തായാലും രാവണപക്ഷത്തായാലും സ്ത്രീ എന്നും ധര്‍മപക്ഷത്തുതന്നെയാണ്. അവളുടെ തീരുമാനങ്ങളില്‍ നൈതികതയുടെ കരുത്തുണ്ടാകും. അവളുടെ വാക്കില്‍ സത്യത്തിന്റെ അസാമാന്യമായ ധീരതയുണ്ടാകും.

ഉപനിഷത്തിന്റെ അമൃതഭാഷ്യം

ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വിട്ട് സംന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യാജ്ഞവല്‍ക്യമുനി തന്റെ ധനം പത്‌നിമാരായ മൈത്രേയിക്കും, കാര്‍ത്യായനിക്കും പങ്കുവച്ച് നല്‍കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ മൈത്രേയി ഭര്‍ത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു 'ധനസമ്പന്നമായ ഈ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍