വി. എം. മോഹനന്‍ പിള്ള

വി. എം. മോഹനന്‍ പിള്ള

കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇടതു സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടി

കേരളം ഇന്ന് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ട്രഷറിയില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. അത്യാവശ്യം ഉള്ള ചെലവുകള്‍ മാത്രമേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. തദ്ദേശ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍