ഹരിശങ്കര്‍ എസ്. വിശ്വനാഥന്‍

ഹരിശങ്കര്‍ എസ്. വിശ്വനാഥന്‍

വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് അനുഷ്ഠാന കലകള്‍

'അതിജീവന കല'.   മനുഷ്യ ശരീരത്തെയും മനസ്സ ിനെയും ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ മരുന്നുകളിലൂടെ മറികടക്കുന്ന അതിജീവന തന്ത്രം അഭ്യസിച്ചവരെയാണ് വൈദ്യന്‍  അഥവാ ഡോക്ടര്‍ എന്ന് നമ്മള്‍ വിളിക്കുന്നത്. ജീവന്റെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍