എസ്.എസ്. രാജ്

എസ്.എസ്. രാജ്

ധരിത്രിയിലെ ദൈവം

ഇന്ത്യയില്‍ എന്നും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് ദളിതര്‍. അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നവരെ അധികാരമുപയോഗിച്ച് നിശബ്ദരാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണെങ്ങും. കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാല്‍ പാലക്കാട് വാളയാറില്‍ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ട് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍