മാധവി ചിറ്റൂര്‍, പാലക്കാട്

മാധവി ചിറ്റൂര്‍, പാലക്കാട്

പക്ഷിരാജന്‍

വേദത്രയത്തോടു ദേവത്രയമായതും പാദത്രയവും പദത്രയവും നീയേ  നാദത്രയവും വര്‍ണത്രയവും നീയേ ജ്യോതിസ്ത്രയവുമഗ്‌നിത്രയവും നീയേ   ശക്തിത്രയവുംഗുണത്രയവുംനീയേ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദയുക്തഭക്തപ്രിയ ലോകത്രയത്തിത്തിനു ശോകത്രയം തീര്‍ വേഗംപ്രഭാനിധേ പക്ഷികുലോകോത്തമാ സപ്താശ്വകോടി തേജോമയനായ് സുവ-...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍