മാധവി ചിറ്റൂര്‍, പാലക്കാട

മാധവി ചിറ്റൂര്‍, പാലക്കാട

കദ്രുവിന്റെ അഹങ്കാര ശമനം

കാവല്‍ഭടന്മാരുടെ വലയം, കാളസര്‍പ്പങ്ങളുടെ വലയം, അഗ്‌നിവലയം എന്നിവ ഭേദിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അമൃത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ രക്ഷാവലയങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ട് ഗരുഡന് ഒരുകൂസലുമുണ്ടായില്ല. എല്ലാ വലയങ്ങളേയും തന്റെ ചിറകടി കൊണ്ടും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍