പി.വി. കൃഷ്ണന്‍, കുറൂര്‍

പി.വി. കൃഷ്ണന്‍, കുറൂര്‍

നിഷ്‌കളങ്ക ഭാവങ്ങളുടെ ആവിഷ്‌കരണം

ഗോട്ടികളിച്ചും ഞണ്ടിനെപിടിച്ചും അമ്പലക്കുളത്തില്‍ നീന്തിക്കുളിച്ചും തിമര്‍ത്തു നടക്കുന്ന നാലാം ക്ലാസ്സുകാരന്‍ ഹരിക്കുട്ടന്‍. നാലില്‍ തോറ്റ് പഠിത്തം നിര്‍ത്തിയ രാധേച്ചിക്ക് അവനെക്കാള്‍ രണ്ടു വയസ്സിന് മൂപ്പുണ്ട്. സ്‌കൂളില്‍ ചേരാന്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍