ഡോ. ടി.വി. മുരളീവല്ലഭന്‍

ഡോ. ടി.വി. മുരളീവല്ലഭന്‍

ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം: പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലെ ‘പ്ലാസ്റ്റിക് ‘ ചിന്തകള്‍

ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഒരുപാട് ജീവിത സൗകര്യങ്ങള്‍ അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കുടത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തായ ഭൂതത്തെ പോലെ ഇപ്പോള്‍ അത് മനുഷ്യ...

തുടര്‍ച്ചയോ തളര്‍ച്ചയോ?

ഇടതുപക്ഷത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാര്‍ക്ക് നൈതികമോ, ധാര്‍മികമോ ആയ ഉത്തരവാദിത്തം പുലര്‍ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വര്‍ഗവൈരത്തിലും വര്‍ഗ സമരത്തിലും വര്‍ഗശത്രുവിന്റെ ഉന്മൂലനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അക്രമമാണ് അധികാരത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന മാര്‍ഗം. ഏതു...

രാമായണത്തിലെ പഞ്ചസ്ഥിതികള്‍

ഗൃഹസ്ഥിതി, വ്യവസ്ഥിതി, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയിലൂടെയാണ് മനസ്സ് ക്രമാനുഗതമായ പരമസ്ഥിതിയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നത്. വ്യക്തി, കുടുംബത്തിലേക്കും തുടര്‍ന്ന് സമൂഹത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കും വളര്‍ന്ന് പരമസ്ഥിതിയിലെത്തുന്നു

കേരളം വളരുന്നോ തളരുന്നോ?

ഒരു ഗ്ലാസ്സ് പാലില്‍ ഒരു തുള്ളി വിഷം വീണാല്‍ ആ പാല്‍ മുഴുവന്‍ നശിക്കും. എന്നാല്‍ ഒരു ഗ്ലാസ്സ് വിഷത്തില്‍ ഒരു തുള്ളി പാല്‍ വീണാല്‍ വിഷത്തിന്റെ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍