കിടങ്ങറ ശ്രീവത്സന്‍

കിടങ്ങറ ശ്രീവത്സന്‍

നന്ദി

ഓണമേ നിന്നെ ഞാന്‍ മറന്നെങ്കിലും പ്രാണനില്‍ വിഷാദാര്‍ദ്രമൊരീണമായ് നീറിനീ പടര്‍ന്നേറുന്നുപിന്നെയും. നന്ദി നീയെനിക്കേകുന്നൊരീയാത്മ- നൊമ്പരത്തിന്നു നന്ദി പൊന്നോണമേ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍