മുരളീധരവാര്യര്‍ ജോത്സ്യന്‍

മുരളീധരവാര്യര്‍ ജോത്സ്യന്‍

ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ അറിയാന്‍

അപാരമായ സംസാരക്ലേശത്തില്‍ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനു വേണ്ടി തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവെര മുമുക്ഷുക്കള്‍ എന്നു പറയുന്നു.

ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകത

ഗുരുവിനെ പറ്റി 'ശ്രുതി' പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: 'തദ് വിജ്ഞാനാര്‍ഥം സഗുരുമേവാഭിദച്ഛേത്സമിത് പാണിഃ ശ്രോത്രിയം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം' (ഈശ്വരനെ അറിയുന്നതിന് സമിത്പാണിയായി വേദജ്ഞനും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായ ഗുരുവിന്റെ സമീപം പോകണം). 'ആചാര്യവാന്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍