സി. ചന്ദ്രന്‍

സി. ചന്ദ്രന്‍

2020 അന്താരാഷ്‌ട്ര സസ്യാരോഗ്യ വര്‍ഷം

നാം ശ്വസിക്കുന്ന ശുദ്ധവായു, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്നിവയുടെ ഉറവിടം സസ്യങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ സസ്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കാറില്ല

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍