ജയപ്രകാശ് കായണ്ണ

ജയപ്രകാശ് കായണ്ണ

മോദി എന്ന പ്രതിഭ

അസാമാന്യ പ്രതിഭകളുടെ നാടാണ് ഭാരതം. ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരും കേട്ടറിഞ്ഞവരും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരും എതിരഭിപ്രായം പറയാന്‍ ഇടയില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഓര്‍ത്തോളൂ ഒരജണ്ട അതിനു പിന്നിലുണ്ടാവും. അത്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍