കെ. സുദര്‍ശനന്‍

കെ. സുദര്‍ശനന്‍

അഭ്രസാഹിത്യത്തിലെ ദേവപ്രഭ

മലയാള ഗാനശാഖയെ താരാട്ടു പാടിയുറക്കുകയും ഉണര്‍ത്തുകയും വളര്‍ത്തുകയും ചെയ്ത പ്രതിഭാശാലിയാണ് അഭയദേവ്. ഹിന്ദി ട്യൂണുകളുടെ നിഴലും നിലാവുമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന ഈ രംഗത്ത് തനതു സംഗീതത്തിന്റെ വസന്തം കൊണ്ടുവന്നതും...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍