കെ.ബി.ബിജുമോന്‍

കെ.ബി.ബിജുമോന്‍

വിശ്വകര്‍മാവ് എന്ന പ്രപഞ്ച ശക്തി

വേദത്തിന് അറിവെന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. ജീവിചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നല്‍കുന്നത് ഏതൊന്നാണോ അതാണ് വേദം. ഈ വേദത്തിന്റെ കര്‍ത്താവ് സ്വയംഭൂ വിശ്വകര്‍മാവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവികള്‍ക്ക് സുഖം നല്‍കുവാനും, പാപവിമുക്തരായി ആത്യന്തിക...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍