ഡോ.ടി.വി. മുരളിവല്ലഭന്‍

ഡോ.ടി.വി. മുരളിവല്ലഭന്‍

മിന്നുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പൊന്നല്ല!

മനുഷ്യന്റെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ പരിചയമുള്ള കൃത്രിമവസ്തുക്കള്‍ വളരെ കുറവാണ്. കുഞ്ഞുകുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ മുതല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും വരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് മയമാണ്. കുട്ടിക്കിടക്കകള്‍ തൊട്ട്...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍