വിവേകചൂഡാമണി

വിവേകചൂഡാമണി

സ്ഥൂല ശരീരം-വിവേകചൂഡാമണി

ശ്ലോകം 72 മജ്ജാസ്ഥിമേദഃപലരക്തചര്‍മ്മ- ത്വഗാഹ്വയൈര്‍ ധാതുഭിരേ ഭിരന്വിതം പാദോരുവക്ഷോഭുജ പൃഷ്ഠമസ്തകൈഃ അംഗൈരുപാംഗൈരുപയുക്തമേതത് ശ്ലോകം 73 അഹം മമേതി പ്രഥിതം ശരീരം മോഹാസ്പദം സ്ഥൂലമിതീര്യതേ ബുധൈഃ മജ്ജ ,അസ്ഥി,...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍