ബൈജു പി.എസ്.

ബൈജു പി.എസ്.

അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണമായ അപഥ സഞ്ചാരം

ശബ്ദാര്‍ത്ഥ വിന്യാസത്തിലൂടെ പിറവിയെടുക്കുന്ന ഉത്തമ കാവ്യത്തില്‍ രസവും ധ്വനിയും അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോള്‍ അത് ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലെത്തുന്നു. പ്രതിഭാധനനായ കവി സുകു മരുതത്തൂരിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. മലയാള ഖണ്ഡകാവ്യ...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍