ജി. മോഹനന്‍ നായര്‍

ജി. മോഹനന്‍ നായര്‍

ഭീകരതയെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നകമ്മ്യൂണിസം

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ലക്ഷ്യവും ഒളിച്ചുവയ്ക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യക്രമങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പിഴുതെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാനാകു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പില്‍ ഭരണവര്‍ഗ്ഗം...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍