എ. രാഘവന്‍

എ. രാഘവന്‍

പന്തിരുകുലവും മതേതരമാകട്ടെ!

ഹിന്ദു സമൂഹത്തില്‍ വിശിഷ്യാ കേരളത്തില്‍, നിലനിന്നിരുന്ന ജാത്യാചാരങ്ങള്‍ അര്‍ത്ഥശൂന്യവും അനുചിതവുമാണെന്ന സാരോപദേശം നല്‍കാന്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദാത്തമായ ഐതിഹ്യം. ഈ ഐതിഹ്യത്തേയും വികലമായി പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് മതേതരവല്‍ക്കരിക്കാനുള്ള...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍