പി. രാജന്‍

പി. രാജന്‍

മാധ്യമ വിചാരണയും കോടതികളും

കേസ് വാദത്തിന് ഇടയില്‍ ന്യായാധിപന്മാര്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും വിധിന്യായവും തമ്മില്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്നതിന് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നുമുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും കക്ഷികള്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദമുഖങ്ങളുടെ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി...

വ്യാജന്മാരുടെ മാധ്യമ ‘ധര്‍മ്മം’

അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാജം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നീചമായ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനം. അതാണ് ഇന്ന് മലയാള മാധ്യമങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി മാധ്യമങ്ങളില്‍ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍...

പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍